שנערך ונחתם ב________ ביום ________ בחודש ________, בשנת________,

בין: ____________________ ת.ז: ________________
מצד אחד

לבין: ____________________ ת.ז: _______________
מצד שני

הואיל: והצדדים הסכימו להיפגש למטרת סיפוק צרכיהם המיניים בלבד;

והואיל: והצדדים מעוניינים לקיים מערכת יחסים הכוללת יחסי מין בלבד (להלן: "הסטוץ");

והואיל: והצדדים מעוניינים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1. המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד מימנו.
2. התחייבויות והצהרות הצדדים:

הצדדים מתחייבים ומצהירים כדלקמן:

2.1. לעשות את כל הנדרש במהלך הסטוץ בכדי להביא את הצד השני על סיפוקו (בכפוף למפורט בסעיף 3 להלן),
ובכלל זה משחק מקדים של לא פחות מחמש דקות, הענקת תשומת לב שווה לכל אברי הגירוי הראשיים (איברים מין/פטמות/פה/לשון/רקטום),
ביצוע חדירה מלאה של לא פחות משלוש דקות, וגמירה במהלך חדירה במקרה הצורך.
2.2. במהלך הסטוץ ולאחריו לא תתבצע כל התקשרות רגשית, בין מילולית ובין בדרך אחרת, על ידי אחד הצדדים ו/או שניהם.
2.3. על אף האמור בסעיף 2.2 לעיל, השימוש בביטויי אהבה, לרבות אך לא רק, חיבוק חם והשימוש במילים "אני אוהב אותך" יותר ובלבד שהצדדים יודעים,
מבינים ומסכימים מראש, כי תוקפם של ביטויים אלו הינו למשך תקופת ההסכם, כפי שמוגדר להלן, ותוקפם יפוג עם הבאת הסכם זה לכדי סיום.
2.4. כי הם אינם משתמשים בשום אביזר מלאכותי אשר מטרתו המוצהרת או הלא מוצהרת לגרום להגדלת/הקטנת איברים ומאפיינים מסוימים בגופם,
לרבות אך לא רק, חולצות מרופדות למראה שרירי, מגיני ביצים וכיו"ב.
2.5. כי במהלך הסטוץ יותר השימוש אך ורק בחומרים מעוררי מחשבה ו/או מעוררים מינית המפורטים להלן: (מחק את המיותר)
סרטים כחולים, תוצרי הקנאביס/ אקסטזי/ אלכוהול/ ויאגרה/ פופרס/ סיגריה שאחרי/ אחר (פרט) _________.
2.6. כי הם מקפידים על רמה נאותה של היגיינה ובכלל זה הסרת שיער מיותר וסילוק ריחות לא נעימים מבתי השחי וחלל הפה,
לרבות הימנעות מאכילת שום, בצל ואמבה לפחות ____ שעות לפני הסטוץ. הפרה של סעיף זה בכללותו או בחלקו הינה הפרה יסודית ותביא הסכם זה לכדי סיום לאלתר,
או לחילופין ביטול הסכמה חתומה בדבר פעילות אוראלית כאמור בסעיף 3 להלן.
2.7. להישאר ערים במהלך לא פחות מ-10 דקות לאחר סיום הסטוץ.
2.8. במידה ולצורך הגעה למקום הסטוץ השתמשו הצדדים בכלי רכבו של אחד הצדדים, מוטלת על בעל כלי הרכב האחריות לארגון הסעה הולמת,
לרבות הסעה ברכב עצמו או תשלום על מונית, עבור הצד השני עד לביתו או עד למקום אחר אשר יוסכם מראש על-ידי הצדדים.

3. הסטוץ
כל פעילות, תנוחה או העדפה מעבר לפעילות סטנדרטית כפי שהטבע התכוון (להלן: "דוגי סטייל") מחייבת הסכמה הדדית בין הצדדים.
שני הצדדים מתחייבים בזאת לשמור על כללי סטוץ הולמים, לפי הקריטריונים שלהלן:
• סטוץ ורסטילי: כן/ לא (אם לא: הצד האקטיבי ________. הצד הפסיבי _______.)
• סטוץ אוראלי: כן/ לא (הערות: _____________)
• סאדו-מאזו: כן/ לא (הערות: _____________)
• שימוש באביזרי מין: כן/ לא (פרט: ______________)
• שימוש במאכלים: כן/ לא (פרט: ______________)
• אחר: (פרט: _____________________________________).

4. הוצאות
כל ההוצאות בקשר עם הסטוץ, לרבות קניית קונדומים, חומרי סיכה ואביזרים שונים, ככל שיש בהם צורך, יתחלקו בין הצדדים באופן שווה.

5. סודיות
שני הצדדים מתחייבים בזאת לשמור על דיסקרטיות מוחלטת לגבי זהותו של הצד השני,
אופי ותדירות הפעילות שבוצעה ואם הצד השני בלע או לא, למעט דיווח קונקרטי למטרות אגו (להלן: "לרוץ לספר לחבר'ה")

6. תקופת ההסכם וסיומו
6.1. הסכם זה הינו חד פעמי ויהיה תקף ממועד חתימתו על ידי שני הצדדים ועד לחצי שעה לאחר ששני הצדדים גמרו (להלן: "תקופת ההסכם").
6.2. היה ויוסכם על ידי הצדדים על קיום סטוץ נוסף, בין אם בסמוך לתום תקופת ההסכם ובין אם ביום אחר, ימשיכו לחול הוראות הסכם זה בשינויים המחויבים.
6.3. הפרה של אחד מהסעיפים ו/או כולם יביאו לסיומו של הסכם זה באופן מידי ולזכות תביעה כנגד המפר בגין הפרת ההסכם, לרבות עוגמת נפש,
עד סכום מצטבר של 500 ₪ או סכום השווה להוצאות הצד התובע לצורך ביצוע ההתקשרות (כרטיסי קולנוע, תשלום על ארוחה במסעדה, מוניות והוצאות כאמור בסעיף 4 לעיל), הגבוה מבניהם.
6.4. במידה והסטוץ יבוצע בדירתו של אחד הצדדים, מתחייב הצד השני לפנותה מיד עם סיום תקופת ההסכם,
למעט במקרה בו הוסכם על שני הצדדים על קיום סטוץ נוסף כאמור בסעיף 6.2 לעיל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:


צד א' צד ב'
שם: ________________ שם: __________________
חתימה: _____________ חתימה: ________________