הפסקת הריון

312. הגדרות

(יג/1)

בסימן זה-

"מוסד רפואי מוכר" - מוסד או מרפאה ששר הבריאות הכיר בהם כמוסד רפואי לענין סימן זה, והודעה על כך פורסמה ברשומות:

"רופא נשים" - רופא מוסמך שהוא בעל תואר מומחה ביילוד ובגיניקולוגיה שניתן לו על פי פקודת הרופאים (נוסח חדש), תשל"ז- 1976 (להלן בסימן זה - הפקודה), או רופא מוסמך המתמחה, לשם קבלת אותו תואר, במוסד רפואי מוכר בפיקוחו של רופא בעל התואר האמור.313. איסור הפסקת הריון


(יג/2)

מי שהפסיק ביודעין הריונה של אשה, בין בטיפול רפואי ובין בדרך אחרת, דינו -מאסר חמש שנים או קנס חמישים אלף לירות.


314. הפסקת הריון באישור


(יג/3)

לא ישא רופא נשים באחריות פלילית בשל הפסקת הריונה של אשה אם נתקיימו כל אלה:
(1) הפסקת ההריון נעשתה במוסד רפואי מוכר:
(2) ניתן מראש אישור בהתאם לסעיף 316:


315. ועדה ( תיקון: תש"ם )


(יג/4)

אישור לענין סעיף 314 יהיה מאת ועדה של שלושה; את חבריה יקבע, במוסד רפואי מוכר שהוא בית חולים רשום כאמור בסעיף 25 לפקודת בריאות העם, 1940 מנהל המוסד, ובמוסד רפואי מוכר אחר- שר הבריאות או מי שהוא הסמיך לכך: וזה הרכב הועדה:
(1) רופא מוסמך שהוא בעל תואר מומחה על פי הפקודה ביילוד ובגיניקולוגיה:
(2) רופא מוסמך נוסף שעיסוקו הוא באחד המקצועות הבאים: יילוד וגיניקולוגיה, רפואה פנימית, פסיכיאטריה, רפואת משפחה, בריאות הציבור:
(3) אדם הרשום כעובד סוציאלי על פי חוק שירותי הסעד, תשי"ח- 1958
אחד מחברי הועדה לפחות יהיה אשה.


316. אישור ( תיקון: תש"ם )


(יג/5)

(א) הועדה רשאית, לאחר שנתקבלה הסכמתה המודעת של האשה, לתת אישור להפסקת ההריון אם ראתה שיש הצדקה לכך מחמת אחת מאלה:
(1) האשה היא למטה מגיל הנישואין, או מלאו לה ארבעים שנה:
(2) ההריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי או מיחסי עריות, או שהוא שלא מנישואין:
(3) הוולד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי:
(4) המשך ההריון עלול לסכן את חיי האשה או לגרום לאשה נזק גופני או נפשי.
(ב) לענין סעיף זה, "הסכמה מודעת" של אשה להפסקת הריונה - הסכמתה בכתב לאחר שהוסברו לה הסיכונים הגופניים והנפשיים הכרוכים בהפסקת ההריון: לענין זה הסכמתה של קטינה אינה טעונה אישור נציגה.
(ג) לא תסרב הועדה לתת אישור בטרם נתנה לאשה הזדמנות להופיע בפניה ולמסור לועדה את נימוקיה.
(ד) האישור יהיה בכתב ויפרש את הסיבה המצדיקה את הפסקת ההריון.


317. הפסקת הריון במקרים מיוחדים


(יג/6)

לא ישא רופא מוסמך באחריות פלילית בשל הפסקת הריונה של אשה אם נתקיימה אחת מאלה, ובלבד שניתנה על כך למנהל הכללי של משרד הבריאות הודעה מנומקת בכתב תוך חמישה ימים לאחר המעשה:
(1) היה צורך להפסיק את ההריון מיד, לשם הצלת חייה של האשה או כדי למנוע ממנה נזק חמור שאין לתקנו:
(2) הפסקת ההריון היתה תוך טיפול רפואי אחר בגופה של האשה ודבר ההריון לא היה ידוע לרופא קודם לכן והפסקתו היתה דרושה לאותו טיפול רפואי.


318. הסתייגות מטעמי מצפון או שיקול דעת רפואי ( תיקון: תשל"ח )


(יג/7)

אין במתן אישור לפי סימן זה כדי לחייב רופא נשים להפסיק הריונה של אשה אם הדבר הוא בניגוד למצפונו או לשיקול דעתו הרפואי.


319. אי תחולה ( תיקון: תשל"ח )


(יג/8 )

סעיף 22 לא יחול על עבירה לפי סימן זה.


320. סייג לאחריות


(יג/9)

אשה שבוצעה בה עבירה בניגוד לסימן זה לא תשא באחריות פלילית בקשר לעבירה זו.


321. ביצוע ותקנות


(יג/11)

שר הבריאות ממונה על ביצוע סימן זה והוא רשאי - בהתייעצות עם שר המשפטים ועם ועדת השירותים הציבוריים של הכנסת - להתקין תקנות לביצועו, ובין השאר בעניינים אלה:
(1) תנאים לאישור מוסד רפואי כמוסד מוכר, הנוהל למתן אישור כזה, תקופת תקפו, חידושו וביטולו:
(2) הנוהל למתן אישורים לפי סעיף 316.