345. אינוס (תיקון: תשמ"ח, תש"ן, תש"ס 5, תשס"א 5)

(א) הבועל אשה - שלא בהסכמתה החופשית, גרימת סבל גופני, הפעלת אמצעי לחץ אחרים או איום באחד מאלה, ואחת היא אם נעשו אלה כלפי האשה

או כלפי זולתה:

(2) בהסכמת האשה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה:
(3) כשהאשה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה: או
(4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית:
(5) תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא היתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית:
הרי הוא אונס ודינו - מאסר שש עשרה שנים.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), דין האונס- מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:
(1) בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף קטן (א)(2) ,(1), (4) או (5):
(2) באיום בנשק חם או קר:
(3) תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון:
(4) תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו:
(5) בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.
(ג) בסימן זה -
"בועל" - המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה:


346.בעילה אסורה בהסכמה (תיקון: תשמ"ח, תש"ן )

(א) הבועל קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לו, או הבועל קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים
וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין, דינו - מאסר חמש שנים.
(ב) הבועל אשה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי, דינו - מאסר שלוש שנים.


347. מעשה סדום ( תיקון: תשמ"ח, תש"ן, תש"ס 5 )


(א) העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים, או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שש עשרה שנים
וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, דינו - מאסר חמש שנים.
(א1) העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו - מאסר שלוש שנים.
(ב) העושה מעשה סדום באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345, בשינויים המחוייבים, דינו כדין אונס.
(ג) לענין סימן זה, "מעשה סדום" - החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם.


348 מעשה מגונה ( תיקון: תש"ן, תש"ס 5, תשס"א 5 )


(א) העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345 (א) (2) עד (5), בשינויים המחוייבים, דינו - מאסר שבע שנים.
(ב) העושה מעשה מגונה באדם באחת הנסיבות המנויות בסעיף 345 (ב) (1) עד (5), בשינויים המחוייבים, דינו - מאסר עשר שנים.
(ג) העושה מעשה מגונה באדם בלא הסכמתו אך שלא בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים (א), (ב) או (ג1),דינו - מאסר שלוש שנים.
(ג1) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (ג) תוך שימוש בכוח או הפעלת אמצעי לחץ אחרים, או תוך איום באחד מאלה, כלפי האדם או כלפי זולתו, דינו של עובר העבירה - מאסר שבע שנים.
(ד) העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין שמלאו לו ארבע עשרה שנים תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו - מאסר ארבע שנים.
(ה) העושה מעשה מגונה באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות, דינו - מאסר שנתיים.
(ו) בסימן זה, "מעשה מגונה" - מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים.


349. מעשה מגונה בפומבי ( תיקון: תש"ן )


(א) העושה מעשה מגונה בפומבי בפני אדם אחר, ללא הסכמתו, או העושה מעשה כאמור בכל מקום שהוא תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך, השגחה, עבודה או שירות, דינו - מאסר שנה.
(ב) העושה, בכל מקום שהוא, מעשה מגונה בפני אדם שטרם מלאו לו שש עשרה שנים, דינו - מאסר שלוש שנים.


350. גרם מעשה ( תיקון: תשמ"ח )


לענין עבירה לפי סימן זה, אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם שהמעשה ייעשה.


351. עבירות מין במשפחה (תיקון: תש"ן )


(א) העובר עבירה של אינוס לפי סעיף 345 (א) או של מעשה סדום לפי סעיף 347 (ב) באדם שהוא קטין, והוא בן משפחתו, דינו - מאסר עשרים שנים.
(ב) הבועל אישה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה עשרים ואחת שנים או העושה מעשה סדום באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו עשרים ואחת שנים,
והוא בן משפחתם, דינו - מאסר שש עשרה שנים.
(ג) העושה מעשה מגונה באדם שהוא קטין והוא בן משפחתו, דינו -
(1) בעבירה לפי סעיף 348 (א) - מאסר עשר שנים:
(2) בעבירה לפי סעיף 348 (ב) - מאסר חמש עשרה שנים:
(3) בכל מקרה שאינו בין המנויים בפיסקאות (1) ו(2) - מאסר חמש שנים.
(ד) העושה מעשה מגונה בפני אדם שהוא קטין, בכל מקום שהוא, והוא בן משפחתו, דינו - מאסר ארבע שנים.

(ה) לענין סעיף זה -

"אח או אחות חורגים" - צאצא בן זוג של הורה, המתגורר עם מי שנעברה בו עבירה לפי סימן זה:

"בן משפחה" -

(1) הורה: בן זוגו של הורה אף אם אינו נשוי לו: סב או סבתא:
(2) מי שמלאו לו חמש עשרה שנים והוא אחד מאלה: אח או אחות: אח או אחות חורגים: דוד או דודה: גיס או גיסה.
ואולם לענין עבירה של בעילה אסורה לפי סעיף קטן (ב) או של מעשה מגונה לפי סעיף קטן (ג)(3) שנעשו במי שמלאו לו שש עשרה שנים, לא ייכללו דוד או דודה, גיס או גיסה בהגדרת "בן משפחה".


354. סייג להתיישנות עבירות מין בקטין (תיקון: תשנ"ו, תש"ס5, תשס"א 5 )

(א) בעבירות המנויות בסעיף זה, שנעברו בקטין, יחל מנין תקופת ההתיישנות ביום שמלאו לו שמונה עשרה שנים: ואולם אם חלפו עשר שנים מיום ביצוע העבירה- לא יוגש כתב אישום אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה
(1) עבירה לפי סעיף 351:
(2) עבירה שעבר האחראי על הקטין כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א והוא אינו בן משפחה כהגדרת "בן משפחה" בסעיף 351(ה) והיא אחת מן העבירות הבאות:
(א) אינוס - לפי סעיף 345:
(ב) בעילה אסורה בהסכמה - לפי סעיף 346(א):
(ג) מעשה סדום - לפי סעיף 347(א) או (ב):
(ד) מעשה מגונה - לפי סעיף 348(א), (ב), (ג1) או (ד).
(ב) הוראות סעיף זה יחולו גם על מעשה שנעשה לפני יום י"ט באב התש"ן (10 באוגוסט 1990) ובלבד שנתקיימו כל אלה:
(1) המעשה היה עבירה לפי סימן זה כנוסחו בעת עשייתו:
(2) אילו נעשה המעשה לאחר היום האמור היה מהווה עבירה לפי סעיף 351:
(3) העבירה טרם התיישנה לפי סעיף 9 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982


355. עונש מזערי (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ח, תשס"א 2, תשס"ב 5 )

(א) הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים לפי סעיפים 345,348 (א), (ב) או (ג1), או 351(א), (ב) או (ג)(1) או (2),
לא יפחת עונשו מרבע העונש המרבי שנקבע לאותה עבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו.
(ב) עונש מאסר לפי סעיף קטן (א) לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על-תנאי.